21 กรกฎาคม 2563

Smart Start Idea By GSB – กรกฏาคม 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง