บริหารนิติบุคคลอาคารชุด และ จัดสรร

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

1.รับบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด หรือ บริหารนิติบุคคลจัดสรร
บริษัทฯ จะเข้าไปดูแลและจัดการในส่วนงานบริหารต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อย และบริหาร
ให้หน่วยงานหรือองค์กรได้ผลประโยชน์มากที่สุด โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าดำเนินการบริหาร
เป็นรายเดือน โดยอัตราการคิดค่าบริการ คิดจาก ขนาดของพื้นใช้สอยของโครงการ จำนวน
ยูนิต และจำนวนพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดทางบริษัทฯจะเข้าไปเสนอใน
โอกาสต่อไป

เอ็นทีเอฟ แอท โฮม จำกัด

ให้คำปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดและจัดสรร และการบริการงานขายโครงการ ครบวงจร

Share :