บริหารงานขายโครงการและการตลาด

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

ทางบริษัท เอ็น ที เอฟ แอทโฮมจำกัด จะเป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับงานการขายและงาน
การตลาด ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ร่วมเสนอนโยบายและแผนงาน ด้านขายและการตลาด ในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตลาดและแผนการขาย ที่จะร่วมกันจัดทำขึ้น เช่น
1.วางแผนในเชิงกลยุทธ์เพื่อได้เปรียบคู่แข่งขันโดย วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยรวมถึงโอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis )ของโครงการ และคู่แข่งขันในตลาด อสังหาริมทรัพย์ ..ตลาดกลาง-บน (ระดับไฮเอนด์)… ในปัจจุบัน
2.สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด อสังหาริมทรัพย์ (Condominium) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้เครื่องมือทางการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสือสังคมออนไลน์ ช่วยให้ทางผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวม
ถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อโครงการและตราสัญลักษณ์ (Logo)
3. สรรหา กลุ่มลูกค้าคาดหวัง และพัฒนาให้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และนำไปสู่การปิดการขาย
5. รับจองบ้าน ทำสัญญาซื้อขาย บริการลูกค้าระหว่างการขาย
6. ติดต่อสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อ ตลอดจนบริการด้านเอกสารสินเชื่อ และให้คำแนะนำ
แก่ผู้ซื้อในด้านต่างๆ
7. ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. ติดต่อสำนักงานที่ดิน ดำเนินธุรกรรมการโอน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ
9. ติดต่อขอมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ ขอบ้านเลขที่
10. ติดต่อเทศบาล ขออนุญาตก่อสร้าง
11. บริการลูกค้าหลังการขาย
12. รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย บุคลากรตามแผนกต่างๆ

เอ็นทีเอฟ แอท โฮม จำกัด

ให้คำปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดและจัดสรร และการบริการงานขายโครงการ ครบวงจร

Share :