สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ

ประเภทสินเชื่อ


  • เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

  • เงินกู้ระยะยาว (L/T)


ระยะเวลาการชำระเงินกู้


  • เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน  10  ปี  ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

  • เงินกู้ระยะยาว (L/T) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10  ปี  โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  ค้ำประกัน เท่านั้น

หมายเหตุ

ระยะเวลาโครการ
ลูกค้าจะต้องยื่นขอกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลา 2  ปี  หลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้ (10 เม.ย. 2564 – 9 เม.ย. 2566)

Share :