สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

Share :