สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP

วัตถุประสงค์


  • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

  • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ
เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีกระบวนการใหม่

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ


  • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)

  • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้


  • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

  • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักประกัน


  • สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน

  • ที่ดินและอาคาร

  • โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด

  • บสย. ค้ำประกัน(ตามที่ธนาคารกำหนด) ในกรณีที่ผู้กู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด หากหลักประกันไม่เพียงพอสามารถจำนำหุ้นในกิจการเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

Share :