สินเชื่อ เจ้าสัว 555

คุณสมบัติผู้กู้
 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

 2. เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

  • ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ

  • มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวนเงินให้กู้


กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น


กำหนดวงเงินให้กู้เท่ากับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม และให้กู้เพิ่มเติมโดยสามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้เดิม โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ


พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

ประเภทสินเชื่อ
 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว

 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)

 • สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)ระยะเวลาการชำระเงินกู้


กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการชำระเงินกู้เกินกว่า 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน
กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น


ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้

 •  สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด

 • ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.

 • หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด

กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ


ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกันดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน  สลากออมสินพิเศษ  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • ที่ดินและอาคาร  หรือห้องชุด

 • ที่ดินที่เป็นโฉนด  หรือ  นส.3ก.

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน

 •  หลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารกำหนด

Share :