สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

คุณสมบัติผู้กู้


 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร

  • สินเชื่อระยะยาว ไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้เงิน

  • สินเชื่อระยะสั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน • สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยงานเจ้าของบัญชีสินเชื่อเดิม

 • เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบ

จำนวนเงินให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภทไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้


 • ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

 • ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย


 • ปีที่ 1 ร้อยละ 3.50 ต่อปี

 • ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR ต่อปี

 • กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ร้อยละ 14 ต่อปี

หลักประกัน

ให้ใช้หลักประกันเดิมตามสัญญากู้เงิน และสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมได้

เงื่อนไขอื่น ๆ


 • ยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน หลังจากประกาศภัยพิบัติ ยกเว้น กรณีอัคคีภัย

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee

Share :