สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

คุณสมบัติผู้กู้


 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

 • ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร  เช่น  ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม
  ธุรกิจบริการ  ธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  ธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น

 • ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 100,000,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ


 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)

 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้


 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน

ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้


 • สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 • หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร

Share :