สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

วัตถุประสงค์


  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน  เสริมสภาพคล่อง

  • เพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้กู้


  • ผู้ประกอบการ  SMEs  ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ  Supply Chain  เช่น  ร้านอาหาร  ธุรกิจสปา  นวดแผนไทย  รถรับจ้างนำเที่ยว  เกสต์เฮ้าส์  โฮสเทล  ฯลฯ

  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19

  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี

  • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ  และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด


ทั้งนี้  เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่  และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรวม  5,000  ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้

ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน  7 ปี  โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด  2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ  3.99  ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

หมายเหตุ

ระยะเวลาโครการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  30  ธันวาคม 2564  หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  และให้เบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน  6  เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้

Share :