สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

คุณสมบัติผู้กู้


 1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฏหมายไทย

 2. ประกอบธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

  • นำเข้าเพื่อผลิตหรือเพื่อการค้า

  • เพื่อการส่งออก โดย L/C หรือ B/C หรือ Open Accountจำนวนเงินให้กู้

โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

ประเภทสินเชื่อ


สินเชื่อสำหรับการส่งออก

1. P/C (Packing Credit)
○ กรณี Packing Under L/C ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่า L/C
○ กรณี Packing Under P.O. หรือ Sales Contract ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าสินค้าใน P.O.
หรือ Sales Contract

2. รับซื้อหรือรับซื้อลดเอกสารสินค้าออก (B/R BRL)


สินเชื่อสำหรับการนำเข้า


● L/C T/R
● T/R (Trust Receipt) Under B/C
● T/R (Trust Receipt) Under T/T
● S/G (Shipping Guarantee)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้


 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ


หลักประกัน

ให้ใช้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้


 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ให้ใช้วิธีปฏิบัติตามคำสั่งการให้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์โดยอนุโลม

 • พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • ที่ดินและอาคาร

 • ที่ดินเปล่า ที่เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด

Share :