24 พฤศจิกายน 2563

Business Smart Startup by GSB – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่

“ฟาง” คือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่บางคนอาจมองว่าไม่มีค่า แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่ ได้นำฟางมาต่อยอดธุรกิจ นำมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต