18 กุมภาพันธ์ 2564

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • – เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • – นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก
 • – ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

 

วัตถุประสงค์

 • – เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
 • – เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอนจำนองจากเจ้าหนี้เงินกู้

 

ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (L/T)

 

วงเงินโครงการ
10,000 ล้านบาท

 

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

 • – กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท
 • – กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

 

อัตราดอกเบี้ย

 • – ปีที่ 1 ร้อยละ 0.10 ต่อปี
 • – ปีที่ 2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี
 • – ปีที่ 3 ร้อยละ 5.99 ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

 • – ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
 • – ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

 

ทั้งนี้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน

หลักประกันการกู้เงิน

 • – ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน
 • – เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 • – กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
 • – กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ
  – คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
  – บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

 

ระยะเวลาโครงการ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First come First serve)

 

** การลงทะเบียน เป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกู้สินเชื่อเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรรับสิทธิ์วงเงินโครงการแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด**

 

ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่

https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNTM

Share :