7 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมการประชุมมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุม “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0” ซึ่งมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Share :