19 ตุลาคม 2560

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างออมสิน และบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ธนาคารออมสินนำโดยคุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ประกอบการ SMEs Start up และ ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม(CUTIP) ได้ร่วมประชุมหารือกรอบความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน กับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน ได้พาเยี่ยมชมสถานที่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร พร้อมให้เกียรติร่วมบันทึกภาพร่วมกัน

Share :