28 พฤษภาคม 2564

ตามหา ซอดัลมี นัมโดซาน เมืองไทย กับโครงการจากศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Business Innovation Center) สวทช.

“ตามหา ซอดัลมี นัมโดซาน เมืองไทย”

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Business Innovation Center) สวทช.

 

” เราจะโค้ชให้คุณเป็นแชมป์”

 

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการและเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะของสวทช.

วันนี้ – 15 มิถุนายน 2564

ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1ltmY2EM31rko3NBdgC7Rc4bgBLSqUnpgSgKpZbEbDjI/edit

 

พิเศษอบรมให้ความรู้ 3 หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจด้วย

> BMC

> Business Innovation Mindset

> Innovation Pitching

ในช่วงวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

เวลา 9.00-16.00 น.

 

โครงการแบ่งเป็น 2 ระดับ (เลือกสมัครตามความพร้อมของโครงการและทีมงาน)

ระดับ 1 “Ideation Incentive Program”

วงเงินสนับสนุน 100,000 บาท

เป็นทุนแบบให้เปล่า (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ภายใต้เงื่อนไข

  1. 1. ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นสมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี BIC ซึ่งได้รับการรับรองจาก TED Fund
  2. 2. ผู้เสนอโครงการจะต้องมีทีมอย่างน้อย 3 คน (รวมผู้เสนอโครงการ) ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (*ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในไทยเท่านั้น)
  3. 3. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน
  4. 4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100

 

ระดับ 2 “Prove of Concept (POC)”

วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยในวันที่ลงนามในสัญญารับทุน โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 31 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

 

หมายเหตุ

ในช่วงยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณานั้นสามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ หากได้รับทุนจะต้องจดทะเบียนบริษัทตามเงื่อนไขข้างต้น)

 

สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71744  (คุณภัทรพงษ์)

อีเมล : putarapong.pol@nstda.or.th

Share :