11 มีนาคม 2561

ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปีบัญชี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคล ประเภท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่นำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

“ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปีบัญชี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570” โดยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://efiling.dbd.go.th

Share :