GSB SMEs Start Up

สินเชื่อ SMEs Start Up ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทยให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์

วงเงินสินเชื่อ : ไม่เกิน 10,000,000 บาท

สินเชื่อธุรกิจและ SMEs

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง

วงเงินสินเชื่อ : รายละเกินกว่า 1,000,000 บาท

SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

ธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตร (Smart Farmer)

วงเงินสินเชื่อ : ไม่เกิน 10,000,000 บาท

แฟคตอริ่ง

เปลี่ยนเอกสารวางบิล/ใบส่งของ/ลูกหนี้การค้า มาเป็นเงินหมุนเวียน ให้ธนาคารออมสินเสริมสภาพคล่องธุรกิจของคุณด้วยสินเชื่อแฟคตอริ่ง

วงเงินสินเชื่อ : ไม่จัดกัดวงเงิน
1 2