ธนาคารมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อ L/T เดิมของธนาคาร ด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เท่าจำนวนเงินกู้ของ L/T ที่ลดลง

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว (L/T) เดิมของธนาคาร
 • ประเภทสินเชื่อ
  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
 • จำนวนเงินให้กู้
  ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย
  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด