ธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตร (Smart Farmer)

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล
  ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร และ
  (2) ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร
  ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร หรือ Smart Farmer
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 ร้อยละ 3.99
  ปีที่ 2 ร้อยละ 4.99
  ปีที่ 3-7 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด