สินเชื่อ start up SMEs ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทยให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์

 

 

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  1 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
  2 ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
  3 เป็นผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (Start Up Stage) ซึ่งหมายความถึง
  (1)ผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลา
  ไม่เกิน 3 ปี หรือ
  (2) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่มีนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ มีการตลาดใหม่ (Market Innovation) หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) หรือ มีกระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation)
 • จำนวนเงินให้กู้
  วงเงินกู้ต่อราย สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
  ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด