สินเชื่อ SMEs Start Up ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทยให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์

 

 

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา
  (2) เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีสายการผลิตใหม่
 • จำนวนเงินให้กู้
  วงเงินกู้ต่อราย สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
  ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด