สินเชื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจการของท่านมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
  (2) ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม
  ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น และ/หรือ
  (3) ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุน ฯ
 • จำนวนเงินให้กู้
  วงเงินกู้ต่อราย สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000,000 บาท
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ
  - ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
  - ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน
  - ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.99 ต่อปี
  - ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด