สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
 • วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นเงินลงทุน ปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ หรือควบคู่กับเงินทุนหมุนเวียน (P/N) และต้องเป็นทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
  - เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - อาคารถาวร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องจักร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
  - ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 10 S – Curve ที่ต้องการยกระดับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี (Transform)
  (2) เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
  (3) เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและการใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
  - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
  - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ 2
  - โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (4) เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re – finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น
  (5) เป็นผู้ประกอบการ SMEs มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  (2) เงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  ร้อยละ 4.00 ต่อปี