เปลี่ยนเอกสารวางบิล/ใบส่งของ/ลูกหนี้การค้า มาเป็นเงินหมุนเวียน ให้ธนาคารออมสินเสริมสภาพคล่องธุรกิจของคุณด้วยสินเชื่อแฟคตอริ่ง

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
 • คุณสมบัติผู้กู้
  นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีการค้าแบบกำหนดระยะเวลาชำระเงิน (Credit Term) กับลูกหนี้การค้า
 • ประเภทสินเชื่อ
  เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไม่มีกำหนดอายุสิ้นสุดสัญญา
 • หมายเหตุ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด