สำหรับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง

(1)  กรณี Re-finance จากสถาบันการเงินอื่น

วัตถุประสงค์การกู้
(1) เพื่อไถ่ถอนจำนองและเป็นค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
(2) กรณีตามข้อ 2.1 และขอกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือจัดโครงสร้างทางการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
1.2 เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้

      (1) ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

      (2) ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ

      (3) มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวนเงินให้กู้
กำหนดวงเงินให้กู้เท่ากับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม และให้กู้เพิ่มเติม โดยสามารถกู้เพิ่มเติมได้สูงสุดไม่เกิน  ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้เดิม โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามาถในการชำระหนี้ของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

(2)  กรณีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ

วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

คุณสมบัติผู้กู้
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
1.2 เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น ที่ไม่เคยมีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้และมีสถานะเป็นหนี้ปกติบนเครดิตบูโร และมีคุณสมบัติ ดังนี้

      (1) ชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

      (2) ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นไม่ติดลบ

      (3) มีผลกำไรจากการดำเนินกิจการล่าสุดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวนเงินให้กู้
พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์  เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด