โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย ภายใต้มาตรการ MSME 2020

💥ประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือดีๆ สำหรับ SME รายย่อย จาก สสว.
▶️โครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย ภายใต้มาตรการ MSME 2020
🎁มูลค่าสูงสุดรายละ 100,000 บาท จ่ายจริงตามที่ได้รับบริการการพัฒนาในกิจกรรมที่ระบุ โดยต้องรับบริการจากที่ปรึกษาที่ สสว.กำหนด อาทิ สถาบันอาหาร วว. Central Lab และ CEA
#️⃣คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ Voucher มีดังนี้
1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือพาณิชย์จังหวัด รายได้ไม่เกิน 1.8 ลบ.ต่อปี หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
2.เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นของตนเอง
⏩Voucher นี้เอาไปทำอะไรได้บ้าง
1.การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อาทิ ตรวจเพื่อยื่นขอ อย. GMP ฉลากโภชนาการ
2.การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น การผลิตอาหารแช่แข็ง การยืดอายุผลิตภัณฑ์
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เช่น ออกแบบกล่อง ขวด หีบห่อ
4.การสร้างแบรนด์/การตลาด เช่น ตราสินค้า ภาพลักษณ์สินค้า
🎯วิธีรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครใน WWW.smi.or.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีนน อายุไม่เกิน 6 เดือน
2.รูปถ่ายสินค้า รูปถ่ายกิจการ ร้านค้า สถานประกอบการ
3.แผนที่ตั้งกิจการ (ภาพวาด/ภาพถ่าย/ภาพจาก Application)
👉ส่งกลับมาที่ E-mail : smi.information@gmail.com
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
สอบถามเพิ่มเติมที่สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ 02-345-1059, 02-345-1121
🔻หมายเหตุ : การคัดเลือกรอบสุดท้าย เป็นสิทธิของกรรมการคัดเลือก สสว. ถือเป็นที่สิ้นสุด
🌈โควต้าสมัครผ่าน สภาอุตสาหกรรมฯ จำนวน 50 ราย
** ผปก. ที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ส.อ.ท. จะพิจารณาเป็นพิเศษ…
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ……
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Line@smipage
โทร 02-345-105