เปิดคลับแห่งแรกของปี 2562 “Innovation Club by GSB Startup”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Ubon Ratchathani University

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา คำพุกกะ รองคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประกวด R2M ในระดับประเทศให้เกียรติร่วมงาน

พร้อมนี้ คุณภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการ GSB Innovation Club และกล่าวเปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Startup” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup

ภายในงาน มีการมอบรางวัล ให้แก่ นักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คุณปิยหทัย  ปิยะรัมย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 มอบหมายให้ คุณชูชาติ อันชำนาญ ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 12

คุณขนิษฐา สิงห์แก้ว ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ

คุณอภิชาติ สระแก้ว ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาถนนสถลมาร์ค

คุณสัจวุฒิ สีทา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโนนผึ้ง

คุณพรลภัส กองธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs มอบหมายให้ คุณสุชีรา ชัยวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12

คุณอาจศึก คำมณี ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12 อุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมงาน

นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสินภาค 12 ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2 และธนาคารออมสินสาขาในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร