เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ Online Content Entrepreneur “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย” วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่​ (Early​-Stage)​ ปี 2562 ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ Online Content Entrepreneur “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย”  เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 7 อาคารเอ็กซ์(วงเวียนใหญ่) ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หากผู้ประกอบการสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่