สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ ตั้งเป้าหวังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Award โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั่วประเทศที่เป็นรายย่อย (Micro) หรือขนาดย่อม (Small) หรือขนาดกลาง (Medium) โดยต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

  1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
  3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3

  1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
  3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนการดำเนินธุรกิจ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards  ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
www.smesnationalawards.com และ SME CONNEXT
2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายัง Email : smesnationalawards2019@gmail.com
หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2954 6663 หรือส่งไปยัง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 ชั้น 15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายอำพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา  ชุดไทยสง
โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582
Email : smesnationalawards2019@gmail.com
Website : www.smesnationalawards.com
Line@ : @dkh7000r
Facebook Fanpage : web.facebook.com/smesnationalawards