บรรยากาศกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “GSB Startup Seminar #4 “SURAT”” ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 

     เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “GSB Startup Seminar #4 “SURAT””  โดยมี คุณธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ และ คุณจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการภาค 16 และ คุณดลนภา วงษ์เทวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ทั้งนี้ ในการอบรม “GSB Startup Seminar #4 “SURAT”” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้ทางธุรกิจ แนะแนวทางสู่ความสำเร็จด้านการตลาดของ SMEs Startup และ AEC Insights เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมุมมองและทิศทางที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมไอเดียทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจรับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวนกว่า 300 คน