ชวนสัมผัสประสบการณ์งานแสดงนวัตกรรมมากที่สุดของประเทศ INNOVATION THAILAND EXPO 2019 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

www.innovationthailand.org/ite2019

+SOCIAL INNOVATION+

ขณะนี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และประสบปัญหาทางสังคมมากมาย ทั้งความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย “นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ” จะสามารถนำไปช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความสุข รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง

+ 3 KEY VALUES OF SOCIAL INNOVATION IN THE CITY+

งาน ITE 2019 ปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย จะมีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมเมืองใน 3 ด้าน ได้แก่
– นวัตกรรมเพื่อการสร้างรายได้
– นวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
– นวัตกรรมที่สามารถสร้างความสุข

+INNOVATION THAILAND EXPO 2019+

3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์
งานที่รวบรวมนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่แรก และที่เดียว!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้ที่ www.innovationthailand.org/ite2019

#GSB #GSBSMEsStartup #InnovationThailandExpo2019 #ITE2019 #NIA #StartupThailand #3-5Oct2019 #SAMYANMITRTOWN