เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร เข้าร่วมการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  หลักสูตรการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการใหม่ครบอย่างมืออาชีพครบทุกมิติ และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ จำนวน 5 รุ่น และหลักสูตรการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการใหม่ อย่างมืออาชีพครบทุกมิติ การจัดทำแผนธุรกิจ  เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่มีองค์ความรู้ สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SMEs 4.0 และ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกันสู่การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่